REZULTAT

Wytwarzanie polimerowych pokryć przeciwzakrzepowych na podłożu poliuretanowym

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.

OPIS REZULTATU

Podstawą technologii jest opracowana w ramach zadania nowatorska metoda szczepienia wolnorodnikowego poliwinylopirolidonu (PVP) na powierzchni poliuretanu. Metoda ta pozwala na otrzymywanie szczelnych i jednorodnych warstw hydrożelowych o regulowanej grubości i regulowanej gęstości usieciowania. Ocenę struktury pokryć pod kątem jednorodności wykonano z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej. Przeprowadzono badania biologiczne powłok, na podstawie których wykazano niską adhezję ludzkiej albuminy, bardzo niską aktywację, adhezję i agregację płytek krwi, niską toksyczność i brak biodegradacji.

Powłoka wytypowana została do badania doświadczalnego na zwierzętach. Badanie to pozwoliło na stwierdzenie, że w opracowana powłoka w kontakcie z tkanką nie powoduje reakcji zapalnej, potwierdzając tym samym swoją wysoka biozgodność.

Stanowisko do nanoszenia powłok polimerowych i zdjęcie SEM powłoki hydrożelowej PVP

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia dedykowana jest konstrukcji pozaustrojowej, pulsacyjnej protezie serca ReligaHeart EXT, jako sposób modyfikacji powierzchni protezy, kontaktujących się z krwią, w celu ograniczenia ryzyka wykrzepiania. Ponieważ opracowana powłoka nie ulega degradacji, istnieje potencjalna możliwość wprowadzenia jej do konstrukcji protezy częściowo wszczepialnej ReligaHeart IMPL. Warunkiem zastosowania powłok w konstrukcji protez serca jest wykazanie jej wytrzymałości w szczególności z uwzględnieniem długoterminowej pracy w warunkach cyklicznych odkształceń, odwzorowujących rzeczywistą pracę protezy podczas wspomagania serca oraz opracowanie technologii wytwarzania powłoki w aspekcie montażu kompletnej protezy serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

P 392324 Sposób otrzymywania wyrobów polimerowych pokrytych warstwą innego polimeru


(C)FRK 2009