REZULTAT

Biolizacja powierzchni w oparciu o struktury porowate i półporowate

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

prof. dr hab. inż. Bogusław Major

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.

OPIS REZULTATU

Technologia oparta jest o wytwarzanie funkcjonalnej powłoki na poliuretanowych elementach protezy serca, z zastosowaniem polielektrolitów, ukierunkowane na opracowanie konstrukcji analogu tkankowego. Polega na osadzaniu na podłożu poliuretanowym powłok typu „warstwa po warstwie”, poprzez sekwencyjną adsorpcję dwóch materiałów, które oddziałują ze sobą poprzez różne typy wewnątrzmolekularnych reakcji takich jak oddziaływania elektrostatyczne i wiązania wodorowe. Podłoże jest poddawane naprzemiennej obróbce przeciwnie naładowanych polielektrolitów. Każdy etap osadzania prowadzi do spontanicznej adsorpcji materiału i przyczepiania za pośrednictwem oddziaływań elektrostatycznych. Rozwiązanie to daje możliwość łatwego dokowania odpowiednich białek pod zasiedlanie komórkowe.

 Architektura powłoki porowatej(góra) i półporowatej(dół) oraz zdjęcie mikroskopowe struktury porowatej
z fibronektyną i komórkami endotelialnymi (HUVEC).

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Osiągnięte rezultaty pozwalają traktować zaproponowaną technologię jako interesującą w aspekcie wykorzystania w konstrukcjach implantów, w tym protez serca. Istnieje pełne uzasadnienie dla kontynuowania powyższych badań w kierunku opracowania nowej klasy biomateriałów, wyposażonych w aktywne powierzchnie biologiczne mimikujące działanie naturalnego środowiska biologicznego.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009