REZULTAT

Wytwarzanie polimerowych powłok przeciwzakrzepowych na bazie PHB

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.

OPIS REZULTATU

Technologia polega na nanoszeniu na powierzchnię poliuretanu roztworu chloroformu i ataktycznego poli-3-hydroksymaślanu (a-PHB) lub mieszaniny a-PHB i naturalnego poli-3-hydroksymaślanu (nPHB) lub biokopoliestru  poli-3-hydroksymaślanu i kwasu 3-hydroksyheksanowego (PHBH). Nanoszenie odbywa się metodą oblewania.

Dla powłok wytworzonych z ww. materiałów wykonano badania średniej masy cząsteczkowej, właściwości termicznych i strukturalnych z zastosowaniem technik protonowego i węglowego magnetycznego rezonansu jądrowego oraz spektrometrii masowej. Przeprowadzono wstępną ocenę właściwości biologicznych powłok.

Powłoki wykonane na bazie PHBH (lewa) i PHB (prawa) na podłożu poliuretanowym po teście przyczepności.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia dedykowana jest konstrukcji pozaustrojowej, pulsacyjnej protezie serca ReligaHeart EXT, jako sposób modyfikacji powierzchni protezy, kontaktujących się z krwią, w celu ograniczenia ryzyka wykrzepiania. Ponieważ opracowana powłoka nie ulega degradacji, istnieje potencjalna możliwość wprowadzenia jej do konstrukcji protezy częściowo wszczepialnej ReligaHeart IMPL. Zaproponowane powłoki wymagają kontynuacji badań w zakresie oceny właściwości mechanicznych oraz optymalizacji składu mieszanin pod kątem właściwości mechanicznych i biologicznych a następnie wytypowania rodzaju powłoki najlepiej rokującej do badań nad implementacją do konstrukcji protez serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009