REZULTAT

Wytwarzanie powłok przeciwkrzepliwych na bazie związków tytanu na podłożu poliuretanowym metodą laserową

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie

prof. dr hab. inż. Jan Kusiński kierownik zadania

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca.

OPIS REZULTATU

Technologia polega na wytwarzaniu cienkich warstw tlenowęgloazotku tytanu, węgloazotku tytanu oraz azotku tytanu na powierzchniach poliuretanowych metodą ablacji laserowej (PLD). Dla zapobiegania powstawaniu mikropęknięć w wytwarzanej strukturze poprzez relaksację naprężeń powstających w cienkich warstwach, stosuje się warstwy pośrednie metali (Cu, Au, Ti). Dla zaproponowanych warstw wykonano badania strukturalne, topografii powierzchni, testy tribologiczne, testy odkształceniowe, testy odporności na erozję w strumieniu cząstek stałych oraz dokonano oceny właściwości biologicznych powierzchni warstw.

Wykazano wysoką jednorodność, dobrą przyczepność do podłoża i dobrą odporność na odkształcenia wytworzonych struktur oraz potencjalnie dobrą biozgodność badanych materiałów.

Aparatura do wytwarzania warstw na bazie tytanu na podłożu poliuretanowym oraz obraz AFM powierzchni cienkiej warstwy w pobliżu rysy wykonanej wgłębnikiem diamentowym w ramach testu zarysowania.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia może zostać zastosowana do modyfikowania powierzchni protezy serca kontaktującej się z krwią lub tkankami, dla ograniczenia w sposób trwały jej trombogenności. Ze względu na brak transparentności powłok, mogą one być wykorzystane w protezach wszczepialnych, posiadających elementy wykonane z polimerów (protezy pulsacyjne i wirowe). Zastosowanie technologii w konstrukcji protez serca uwarunkowane jest wykonaniem badań aplikacyjnych opracowanych powłok pod kątem procesu technologicznego montażu protezy serca z elementów z naniesionymi powłokami atrombogennymi.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009