REZULTAT

Wytwarzanie dyfuzyjnych warstw powierzchniowych austenitu azotowego na stali wysokostopowej metodą jarzeniową

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusz Wierzchoń

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Opracowanie technologii kształtowania właściwości stopów tytanu i stali wysokostopowych w aspekcie zastosowań w konstrukcjach protez serca. a

OPIS REZULTATU

Proces technologiczny azotowania w niskotemperaturowej plazmie stali wysokostopowej jest realizowany na uniwersalnym urządzeniu do obróbek jarzeniowych, które opracowano dla potrzeb wytwarzania na stopie tytanu warstw atrombogennych zarówno na potencjale katody, jak i na potencjale plazmy. W procesie azotowania jarzeniowego stali wysokostopowej 316L wytwarzana jest warstwa dyfuzyjna austenitu azotowego. Obróbka powierzchniowa tą metodą prowadzi do zwiększenia twardości i odporności na zużycie obrabianych detali, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej tolerancji wymiarowej, odporności korozyjnej, jednorodności struktury i grubości warstw, także na detalach o skomplikowanych kształtach.

W ramach prac wykonano badania struktury, składu chemicznego i fazowego, topografii powierzchni, stanu naprężeń własnych, odporności na korozję i zużycia przez tarcie wytwarzanych warstw. Wykazano bardzo dobre właściwości użytkowe obrabianych stali.

Mikrostruktury warstw azotowanych na stali 316L po procesie niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego w obszarze plazmy

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia może znaleźć zastosowanie w obróbce powierzchniowej elementów układów napędowych protez serca, szczególnie narażonych na zużycie podczas długoterminowej pracy. Zastosowanie technologii pozwoli na zwiększenie trwałości i niezawodności, a w konsekwencji bezpieczeństwa pacjenta leczonego za pomocą protezy serca. Obecny stan badań pozwala na przystąpienie do prób aplikacyjnych do konstrukcji protez serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony.


(C)FRK 2009