REZULTAT

Nieinwazyjny pomiar saturacji krwi w protezie serca

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca.

OPIS REZULTATU

Istotą technologii jest wykorzystanie prześwietleniowej metody pulsoksymetrycznej do pomiaru saturacji krwi przepływającej przez protezę serca. W badaniach podjęto próbę wykorzystania komercyjnych, zintegrowanych czujników pulsoksymetrycznych typu WW 3711 i 31392B1, montowanych w specjalnych gniazdach wykonanych w poliuretanowym elemencie testowym. Głowice pomiarowe czujników zaopatrzone są w półprzewodnikowe elementy emitujące i detekujące światło o długości fali 660 i 905nm, umieszczone w gniazdach w sposób współosiowy. Separację od krwi zapewnia przezierna optycznie membrana o grubości około 0.3mm wykonana w procesie wtrysku króćca pomiarowego z biozgodnego poliuretanu.

W zadaniu przeprowadzono badania dokładności pomiaru saturacji krwi dla wartości SpO2 odpowiadających krwi żylnej i tętniczej. Przeprowadzone badania in-vitro wykazały, że dla krwi nisko saturowanej (50-75%) nie jest możliwe przeprowadzenie wiarygodnego pomiaru, czego przyczynami są: duży stopień pochłaniania światła oraz ograniczenie charakterystyki przetwarzania zastosowanych czujników dla SpO2<75%. W badaniach in-vitro wykazano ponadto destrukcyjny wpływ sztywności materiału króćca, w którym wytworzone zostały gniazda elementów optycznych na parametry krzywej fotopletyzmograficznej

Modułu 31392B1 BCIŽOEM Smith Medical PM, Inc wykorzystany w układzie pomiaru saturacji oraz pneumatyczna pompa wspomagania serca z układem pomiaru saturacji w trakcie eksperymentów in-vitro.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Obecny stopień zaawansowania technologii nie wydaje się właściwy do zastosowania w protezie serca. Saturacja krwi tętniczej może być mierzona klasycznym pulsoksymetrem zakładanym na palec lub płatek ucha, a istotna z punktu widzenia klinicznego saturacja krwi żylnej nie może być mierzona opracowaną technologią z zadawalającą niepewnością. W tym zakresie konieczne jest kontynuowanie badań pod kątemokreślenia funkcji przetwarzania sygnału czujnika prześwietleniowego lub odbiciowego dla niskich wartości saturacji. Koniecznym jest również zweryfikowanie metody w warunkach eksperymentu in-vivo. Dodatkowym ograniczeniem technologii jest spodziewane istotne znaczenie przezierności materiału konstrukcyjnego komory, warstw atrombogennych oraz zmian ich właściwości optycznych w funkcji czasu eksploatacji protezy serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009