REZULTAT

Wieloparametrowy układ pomiaru sygnałów biologicznych dla protezy serca

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca.

OPIS REZULTATU

Przedmiotem opracowanej technologii jest koncepcja i struktura logiczna urządzenia komunikacyjnego, przesyłającego sygnały z grupy sensorów wielkości biofizycznych do nadrzędnego komputera. Struktura systemu umożliwia przetwarzanie sygnałów pochodzących ze zintegrowanych czujników ciśnienia, pulsoksymetrycznego czujnika saturacji krwi (z cyfrowym wyjściem danych), elektrod aplikacyjnych reograficznej metody pomiaru przepływu krwi oraz elektrod nasierdziowych EKG. Opracowane oprogramowanie nadrzędnego komputera klasy PC umożliwia prezentację i analizę dziewięciu wolnozmiennych przebiegów biologicznych z ustawianą czułością i przesuwem na tle siatki ortogonalnej. Oprogramowanie wyposażone jest w moduł bazy danych umożliwiający archiwizowanie badań i odtwarzanie ich w dowolnym czasie do analizy. Przeprowadzona wstępnie analiza możliwości umieszczenia pakietu elektronicznego wewnątrz konstrukcji protezy serca wykazała realność takiego przedsięwzięcia przy użyciu obecnie dostępnych miniaturowych podzespołów. W wersji modelowej wieloparametrowy układ pomiarowy wykonano z zastosowaniem układów scalonych średniej skali integracji i elementów dyskretnych montowanych metodą SMD. Modelowe urządzenie pozwala na obsługę jednej protezy serca, wyposażonej w komplet czujników wielkości biofizycznych. Model wieloparametrowego układu pomiaru wielkości biologicznych poddano badaniom kompatybilności elektromagnetycznej, których celem było określenie bezpieczeństwa używania aparatury monitorującej funkcje życiowe w eksperymencie in-vivo i możliwości spełnienia ostrych wymagań odporności dla urządzeń trzeciej klasy ryzyka używanych w zakłóconym środowisku. Przeprowadzone badania kompatybilności w zakresie emisyjności wykazały, że model urządzenia spełnia wymogi dla klasy A. Zadanie zostało zakończone zastosowaniem opracowanego modelu w pilotażowym badaniu doświadczalnym na zwierzęciu.

Pneumatyczna pompa wspomagania serca wyposażona w czujniki do pomiarów ciśnień krwi
i ciśnienia sterowania, saturacji krwi i objętości krwi w protezie
oraz koncentrator sygnałów podczas badania eksperymentalnego in-vivo.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Technologia może znaleźć zastosowanie w realizacji systemów transmisji danych pomiarowych z protez serca do jednostek terminalowych. W obecnej wersji oprogramowanie terminala ma charakter dedykowany prowadzeniu badań doświadczalnych.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Brak ochrony


(C)FRK 2009