REZULTAT

Zastawka dyskowa Religa Heart VALVE

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi w Zabrzu

mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Konstrukcja nowej generacji pozaustrojowej komory wspomagania serca POLVAD-EXT.
Konstrukcja wszczepialnej, pneumatycznej komory wspomagania serca POLVAD-IMPL.

OPIS REZULTATU

Zastawka dyskowa systemu Religa Heart opracowana została dla potrzeb konstrukcji pulsacyjnych protez serca, pozaustrojowych i implantowalnych. Bazą dla jej powstania była konstrukcja zastawki zaproponowana przez prof. Jacka Moll’a z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W oparciu o szereg analiz numerycznych i badań modelowych, dokonano modyfikacji, prowadzących do polepszenia parametrów hydrodynamicznych zastawki oraz ograniczenia ryzyka wykrzepiania krwi w rejonie zastawki. Zastawka została konstrukcyjnie przystosowana do montażu w pompach typu Religa Heart. Pierścień zastawki wykonany jest z tytanu, natomiast dysk z tworzywa sztucznego - polieteroeteroketonu (PEEK). Wykonano oprzyrządowanie technologiczne do montażu dysku zastawki i wytworzono partię informacyjna zastawek, która użyta została w pierwszych egzemplarzach pozaustrojowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT w badaniach przedklinicznych oraz w pompie wszczepialnej Religa Heart IMPL.

Zastawka typu Religa Heart.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Zastawka wykorzystywana jest w konstrukcji prototypu klinicznego pozaustrojowej pompy wspomagania serca Religa Heart EXT, przygotowywanej do pierwszych prób klinicznych. Obecnie, w ramach projektu rozwojowego pt.: „Opracowanie typoszeregu dyskowych zastawek mechanicznych dla pediatrycznych komór wspomagania serca” nr 13-0118/10/2011, trwają badania nad opracowaniem serii zastawek o różnych rozmiarach, przeznaczonych do pomp pozaustrojowych dla pacjentów z różnych grup wiekowych, w tym pompy Religa Heart PED. Uruchomiono proces wdrożenia produkcji seryjnej zastawki w nowo utworzonym laboratorium technologicznym Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, we współpracy z utworzoną w programie siecią technologiczną "wytwarzania protez serca"

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

EP 11196280.9 Heart valve
EP 12153261.8 A medical implant and a method of formation of surface layers on medical implants
EP 11175963.5 A medical implant and a method of formation of multi-phase surface layers on medical implants made from titanium and/or titanium alloys


(C)FRK 2009