REZULTAT

Wdrożenie do stosowania klinicznego metody leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem wszczepialnych wirowych pomp wspomagania HeartWare

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr hab. Jerzy Pacholewicz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca.

OPIS REZULTATU

W dwóch ośrodkach kardiochirurgicznych Polski – Instytucie Kardiologii w Warszawie i Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu - wdrożono metodę leczenia przewlekłej niewydolności serca wszczepialnymi pompami wirowymi III genracji – HeartWare. Dla wdrożenia metody powołane zostały zespoły mechanicznego wspomagania serca, utworzone na bazie doświadczonego personelu klinicznego stosującego pozaustrojowe mechaniczne wspomaganie serca systemem POLCAS. Powołano zespół obsługi technicznej systemu wspomagania HeartWare, na bazie personelu Pracowni Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, w Zabrzu. Zespoły kliniczne i zespół obsługi technicznej zostały przeszkolone teoretycznie i doświadczalnie przez producenta pomp w ośrodku zagranicznym, jak również zostało przeprowadzone szkolenie dla szerokiego zespołu w placówkach wykonawców zadania. Opracowany został protokół postępowania obejmujący: kwalifikację chorych, protokół postępowania przedoperacyjnego, technikę chirurgicznego wszczepienia pompy i uruchomienia pompy, prowadzenia leczenia pooperacyjnego, opiekę pooperacyjną rany, optymalizację wspomagania układu krążenia, kwalifikację do wypisania pacjenta do domu. Stworzono również system nadzoru i opieki domowej nad pacjentem z LVAD wraz z protokołem postępowania w nagłych wypadkach.

Pompa HeartWare i schemat struktury opieki

 Opracowane protokoły postępowania z chorymi ze wspomaganiem pompami HeartWare zostały wykorzystane do prowadzenia wspomagania u 4 chorych wspomaganych w okresie ponad 3 lat w ramach programu „Polskie Sztuczne Serce.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Protokoły opracowane w zadaniu są wykorzystywane w opiece nad 2 pacjentami wszczepionymi w okresie realizacji programu a wspomaganymi nadal po jego zakończeniu. Ponadto, protokoły są wykorzystywane w opiece nad kolejnymi pacjentami (do chwili publikacji 2 pacjentów) z pompami HeartWare wszczepionymi poza programem „Polskie Sztuczne Serce”. Opracowane protokoły i doświadczenia w opiece nad pacjentami z pompami HeartWare zostaną wykorzystane do opracowania protokołów postępowania oraz nadzoru nad pacjentami dla wdrożenia do badań klinicznych polskich wszczepialnych pomp wspomagania serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nie dotyczy


(C)FRK 2009