REZULTAT

Baza danych o aplikacjach mechanicznego wspomagania serca

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca.

OPIS REZULTATU

W oparciu o analizę istniejących baz danych m.in: INTERMACS – międzynarodowa baza danych mechanicznego wspomagania krążenia oraz bazy danych stosowania polskiego systemu wspomagania POLCAS opracowano i utworzono bazę danych dla potrzeb programu wieloletniego. Baza danych opiera się na karcie pacjenta, która zawiera pełny zakres informacji o przebiegu leczenia pacjenta. W karcie identyfikującej pacjenta ujęto następujące moduły informacyjne:

  • Identyfikacja przypadku (określająca podstawowe dane dotyczące miejsca wykonania wspomagania serca oraz rodzaju użytego wspomagania),
  • Informacje o pacjencie,
  • Informacje dotyczące implantacji wspomagania,
  • Stan pacjenta przed implantacją; (część zawierająca informacje demograficzne o pacjencie, opis przebiegu leczenia, stan hemodynamiczny pacjenta oraz badania UKG, laboratoryjne i leczenie farmakologiczne),
  • Stan pacjenta podczas wspomagania opisywany oddzielnie w okresach: od wszczepienia do 4 tygodnia po wszczepieniu, od 1-szego do 2 miesiąca, od 2-go do 3-go miesiąca po wszczepieniu (każda część zawiera dane z monitorowanego okresu, dotyczące: stanu hemodynamicznego pacjenta, leczenia farmakologicznego, wyników badań laboratoryjnych, sposobu prowadzenia wspomagania, identyfikacji powikłań),
  • Wyszczepienie wspomagania.

    Przykładowy arkusz bazy

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Baza posłużyła do gromadzenia danych o aplikacjach mechanicznego wspomagania serca w trakcie realizacji programu „Polskie Sztuczne Serce”. Na podstawie zgromadzonych danych wykonano analizę oceny skuteczności i ryzyka stosowania systemu POLCAS – przygotowując wskazówki kierunku rozwoju dla nowego pozaustrojowego systemu ReligaHeart EXT. W przyszłości baza posłuży do gromadzenia danych o aplikacjach nowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT i opracowaniu na ich podstawie oceny klinicznej tej technologii. W dalszej przyszłości baza może być wykorzystana do gromadzenia danych o aplikacjach innych technologii wspomagania serca w Polsce, np. wszczepialnych pomp wirowych zagranicznych lub opracowanych w programie. Baza jest kompatybilna z międzynarodową bazą gromadzenia informacji o mechanicznym wspomaganiu serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nie dotyczy


(C)FRK 2009