REZULTAT

Raport z aplikacji klinicznych systemu POLCAS w latach 2008 - 2012

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca.

OPIS REZULTATU

W latach 2008 - 2012 zbierano dane dotyczące aplikacji klinicznych systemu wspomagania serca POLCAS w celu uzupełnienia utworzonej w programie bazy danych. Wykonano przegląd aplikacji klinicznych systemu POLCAS w trzech ośrodkach współpracujących w realizacji części wdrożeniowej programu Polskie Sztuczne Serce: II Klinika Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie, Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Łącznie w bazie zgromadzono dane szczegółowe 85 pacjentów wspomaganych systemem POLCAS w okresie 2005 – 2012r. Przeprowadzono analizę wykonanych aplikacji w zakresie: danych demograficznych, etiologii i stanu pacjentów kwalifikowanych do wspomagania serca, skuteczności wspomagania w różnych grupach chorych oraz skuteczności pracy protez serca. Dokonano analizy dwóch głównych czynników ryzyka: krwawienia oraz powstawania skrzeplin w komorze.

Dane statystyczne wskazują na dużą i stale rosnącą skuteczność stosowania systemu wspomagania serca. Głównym rezultatem wzrostu skuteczności wspomagania serca polskimi komorami jest stale utrzymująca się liczba aplikacji w wiodących ośrodkach programu oraz duża liczba wspomagań prowadzonych jednoczasowo, a także coraz dłuższy okres prowadzenia wspomagania. Aktualnie najdłuższy czas aplikacji mechanicznego wspomagania serca systemem POLCAS wynosi 478 dni. Prowadzone wspomagania coraz częściej kończą się skutecznym rezultatem, przede wszystkim przeszczepem serca, zdecydowanie rzadziej regeneracją serca. Skłania to do stosowania tej metody leczenia u coraz młodszych pacjentów. Wzrost doświadczenia w prowadzeniu wspomagania systemem POLCAS powoduje coraz większą przewagę stosowania wspomagania lewokomorowego zamiast dwukomorowego. Zgromadzone dane wskazują, iż nadal najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka wspomagania są: ryzyko krwawienia wywołanego stosowaniem leczenia przeciwkrzepliwego oraz zatorowość. Dlatego ważne znaczenie miały wszystkie prace badawcze programu które przyczyniły się do poprawy konstrukcji protez w aspekcie obniżenia ryzyka wykrzepiania krwi w protezie.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Raport został wykorzystany do wskazania kierunków rozwoju konstrukcji nowej generacji pozaustrojowego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT, wskazując główne czynniki ryzyka wspomagania, których ograniczenie powinna zapewnić nowa konstrukcja protezy. Raport zostanie wykorzystany do wykonania oceny klinicznej systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT w procesie certyfikacji tego systemu na znak CE.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nie dotyczy


(C)FRK 2009