REZULTAT

Monografia naukowa „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla polskich protez serca”

WYKONAWCA I KIEROWNIK ZADANIA

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Mgr inż. Roman Kustosz

TYTUŁ ZADANIA PROGRAMU

Integracja zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem współpracy z partnerami w dziedzinie zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni.

OPIS REZULTATU

Monografia naukowa przedstawiająca wyniki prac badawczych zrealizowanych w przedsięwzięciach P01 i P02 pt.: „Technologie inżynierii materiałowej i technologie metrologiczne dla potrzeb polskich protez serca”. Monografia zawiera 16 recenzowanych artykułów naukowych z zakresu inżynierii materiałowej i metrologicznej. Monografia jest zbiorem artykułów naukowych przedstawiających rezultaty prac badawczych programu w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni oraz bioinżynierii, a także rozwiązań metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych, o potencjalnym zastosowaniu w polskich urządzeniach wspomagających pracę serca opracowywanych w programie. Artykuły z zakresu inżynierii materiałowej dotyczą między innymi nowoczesnych technologii modyfikacji powierzchni metalowych i polimerowych dla uzyskania własności biozgodnych, np.: wytwarzania dyfuzyjnych warstw powierzchniowych metodą azotowania i tlenoazotowania jarzeniowego dla zastosowania w metalowych podzespołach protez serca, wytwarzania powłok na bazie węgla dla potrzeb modyfikacji powierzchni poliuretanowych podzespołów protez serca, technologii wytwarzania techniką ablacji laserowej powłok tytanowych na podłożu polimerowym, a także technologii uszczelniania polimerowych materiałów oraz syntezy nowych biomateriałów elastomerowych jako materiałów konstrukcyjnych protez serca. Artykuły z zakresu metrologii i informatyki przedstawiają zagadnienia związane z modelowaniem numerycznym protez serca i ich pracy oraz zagadnienia opisujące bezprzewodową transmisję danych i bezprzewodowe układy zasilania protez serca. Szerokie zagadnienie biomateriałów i ich biozgodności uzupełniają artykuły przedstawiające nowoczesne metody badań biologicznych, szczególnie w aspekcie kontaktu biomateriału z krwią w warunkach oddziaływania sił ścinających.

OPOTENCJAŁ WYKORZYSTANIA

Rezultaty prac badawczych zrealizowanych w programie „Polskie Sztuczne Serce” zaowocowały możliwością wykorzystania oryginalnych innowacyjnych technologii w konstrukcji polskich protez serca. Prace badań stosowanych zmierzające w kierunku zastosowania trzech technologii: nowego biopolimeru konstrukcyjnego dla protez pulsacyjnych, atrombogennych warstw azotowanych na elementach pomp wirowych oraz detektora mikroskrzeplin zostały uruchomione już w roku 2012. Prezentacja wyników prac badawczych programu w monografii pozwala na upowszechnienie rezultatów do zastosowań w obszarach wykraczających poza dziedzinę protez serca.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Nie dotyczy


(C)FRK 2009