PODSTAWA PRAWNA REALIZACJI PROGRAMU

Dokumentacja rządowa:

 1. uchwała Rady Ministrów Nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".
 2. uchwała Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".
 3. Porozumienie z dnia 29 czerwca 2007r. między Ministrem Zdrowia a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie realizacji Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce".
 4. zarządzenie nr 35 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2007 r.w sprawie powołania Zespołu Specjalistycznego do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MNiSW nr 4, poz. 51).
 5. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2007 r. w sprawie prowadzenia prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MZ Nr 16, poz.83).
 6. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie powołania Rady Programu Wieloletniego na lata 2007 - 2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MZ Nr 13, poz. 68).
 7. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2011r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MZ Nr 8, poz. 66).
 8. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2012r. w sprawie prowadzenia w 2012 roku prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MZ z dn.11.09.2012r. poz.70).
 9. zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013r. w sprawie powołania Rady programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" (Dz. Urz. MZ z dnia 04.03.2013. poz.11).
 10. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
 11. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615).
 12. ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 617).
Dokumentacja formalna realizatorów i wykonawców Programu:

 1. Umowa nr 1/85195/PSS/08/1574/149 z dnia 18.02.2008 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii (wraz z aneksami o nr 1-3).
 2. Umowa nr 0001/SPB-PSS/2008 z dnia 14.08.2008.r. pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii (wraz z aneksami o nr 1-7).
 3. Umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia, Wykonawcami zadań wdrożeniowych i Koordynatorem.
 4. Umowy pomiędzy Koordynatorem a Wykonawcami zadań badawczych.
 5. Umowy pomiędzy Wykonawcami i Współwykonawcami zadań.
 6. Umowy o wspólności praw do patentu.
 7. Umowy/deklaracje o zachowaniu poufności.