RADA PROGRAMU

Radę programu powołano na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2007 roku. W skład Rady weszli przedstawiciele Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Koordynatora. Do zadań Rady należało w szczególności:

 • opiniowanie:
  • projektów harmonogramu realizacji Programu
  • propozycji podziału środków na poszczególne grupy zadań, w ramach kwoty zaplanowanej na Program w danym roku budżetowym
  • propozycji w zakresie wprowadzenia do Programu nowych zadań
  • propozycji zmian w sposobie realizacji Programu
  • sprawozdań rocznych i końcowego z realizacji Programu
  • sprawozdań z zarządzania Programem
 • nadzór okresowy i ciągły nad realizacją Programu oraz opiniowanie raportów Koordynatora z realizacji Programu
 • analiza stopnia osiągnięcia celów Programu