WYKAZ JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 2. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 4. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 5. Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej
 6. Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 8. Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku
 9. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
 10. Politechnika Warszawska, Instytut Automatyki i Robotyki
 11. Politechnika Łódzka, Instytut Maszyn Przepływowych
 12. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
 13. Instytut Biomateriałów i Włókien Chemicznych w Łodzi
 14. Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 15. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 16. Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie"
 17. Instytut Odlewnictwa w Krakowie
 18. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 19. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny
 20. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 21. Gdański Uniwersytet Medyczny
 22. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
 23. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia St.Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
 24. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 25. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu
 26. JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Laser Center Leoben, Austria
 27. Medical University of Vienna, Vienna General Hospital (AKH)
 28. HeartWare, 205 Newbury Street, Framingham, MA 01701
 29. Marbach Polska sp. z o.o.
 30. WADIM PLAST Narojek sp. J.
 31. PERFEKT. SOBIERAJSKI Z.
 32. FRK Intra-Cordis sp. z o.o.
 33. ULTRATECH sp. z o.o.
 34. Laboratorium Procesowe i Laboratorium Technologiczne Pracowni Sztucznego Serca FRK
 35. Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED

Wykonawcy programu - przedsięwzięcie P01Zakład Inżynierii Powierzchni Politechniki Warszawskiej

Zadanie: "Opracowanie technologii kształtowania właściwości stopów tytanu i stali wysokostopowych w aspekcie zastosowań w konstrukcjach protez serca"

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń - kierownik Zakładu Inżynierii Powierzchni Politechniki Warszawskiej

Profesor Tadeusz Wierzchoń

Profesor Wierzchoń wraz z zespołem opracowuje w programie Polskie Sztuczne Serce technologie wytwarzania na tytanie i jego stopach, w procesach niskotemperaturowego tlenowęgloazotowania, azotowania, tlenoazotowania jarzeniowego oraz na stalach austenitycznych typu 316L w procesie niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego, warstw powierzchniowych o charakterze dyfuzyjnym i strukturze nanokrystalicznej (drobnokrystalicznej) oraz niskim stanie naprężeń własnych i określonej topografii powierzchni. Warstwy powierzchniowe wytworzone na tytanie i jego stopach, posłużą do opracowania biomateriałów o powierzchni zapewniającej przy kontakcie z krwią minimalizację wyzyka wykrzepiania w długookresowej pracy protezy serca, a także do wytworzenia powierzchni o właściwościach antyściernych, niskim współczynniku tarcia, antykorozyjnych, wytwarzanych na elementach i podzespołach układów protez serca, gwarantujących ich wysoką wytrzymałość zmęczeniową i trwałość w długookresowym użytkowaniu. Technologie te będą opracowane na skonstruowanym i zbudowanym na Wydziale Inżynierii Materiałowej prototypowym urządzeniu do obróbek jarzeniowych. W przyszłości może być ono podstawą do budowy urządzeń przemysłowych, pozwalających na innowacyjne wykorzystanie właściwości użytkowych tytanu i jego stopów oraz stali austenitycznych dla potrzeb medycyny (implanty, elementy protez serca, urządzenia medyczne, instrumentarium medyczne).Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Zadanie: "Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca"

Kierownik: prof. dr hab. inż. Bogusław Major, dyrektor IMIM PAN

Profesor Bogusław Major

W programie "Polskie Sztuczne Serce" profesor Major jest kierownikiem najobszerniejszego zadania w zakresie technologii wytwarzania materiałów konstrukcyjnych protez serca, spełniających wymagania dotyczące wytrzymałości i kompatybilności w długotrwałym kontakcie z krwią i tkankami. Zadanie to stanowi pakiet projektów realizowanych przez konsorcjum zrzeszające czołowe krajowe jednostki naukowo-badawcze z zakresu technologii inżynierii materiałowej oraz zaawansowanej diagnostyki struktury i właściwości materiałów.

Współwykonawcy:

 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
  - dr inż. Tomasz Ciach

 • Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
  - doc. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

 • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  - prof. Marek Sanak

 • Instytut Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
  - mgr inż. Roman Kustosz

 • Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej
  - prof. Stanisław Mitura

 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Procesowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  - prof. Jan Kusiński

 • Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  - dr inż. Waldemar Mróz

 • Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
  - prof. Elżbieta Czarnowska

 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi
  - dr inż. Antoni Niekraszewicz

 • Instytut Odlewnictwa w Krakowie
  - prof. Jerzy Sobczak

Prace tej grupy wykonawców programu, koncentrują się głównie na zaawansowanych technologiach nanoszenia innowacyjnych nano - powłok na biomateriałach polimerowych, zapewniających wysoką biozgodność powłoki i obniżenie ryzyka wykrzepiania krwi, odporność biomateriału na degradację w długotrwałej pracy protezy z krwią oraz elastyczność nano - wartswy. Badane są sztuczne, wielowarstwowe i gradientowe powłoki na bazie azotku i węgloazotku tytanu oraz węgla, jako powłoki długotrwałej wytrzymałości dla długoterminowych i permanentnych protez serca. Oddzielną gałąź stanowią badania nad powłokami z biodegradowalnych polimerów, jako warstwą czasowo blokującą wykrzepianie krwi na powierzchni wewnętrznej protezy oraz warstwą uszczelniającą grafty naczyniowe zespalające protezę serca z naczyniami krwionośnymi chorego. Badania tej grupy obejmują również opracowanie technologii wytwarzania elementów o podwyższonej odporności na zużycie w podzespołach układów napędowych protez serca, na bazie nowoczesnych technologii odlewania tworzyw metalicznych ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią. Dla potrzeb oceny biomateriałów opracowywane są nowatorskie metody diagnostyki wpływu kontaktu biomateriału na komórki krwi, w szczególności płytki krwi.Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Zadanie: "Elastomerowe biomateriały polimerowe o polepszonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca"

Kierownik: prof. nzw. dr hab. inż. Mirosława El Fray - kierownik Zakładu Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych w Instytucie Polimerów.

Profesor Mirosława El Fray

Celem zadania prowadzonego przez Panią prof. El Fray jest opracowanie technologii wytwarzania elastomerowych biomateriałów polimerowych o polepszonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca. W zadaniu proponuje się zastosowanie poliestrowych elastomerów termoplastycznych, które wykazują podwyższoną w stosunku do polimerów obecnie stosowanych stabilność w długotrwałym kontakcie z krwią i tkankami oraz wysoką biozgodność. Badania będą prowadzone również w kierunku wykorzystania materiałów węglowych do modyfikacji struktury biomateriałów w celu otrzymywania biozgodnych i odpornych na deformację cykliczną elastycznych materiałów kompozytowych.Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej

Zadanie: "Biologiczna ocena nowych biomateriałów opracowanych dla potrzeb konstrukcji i wytwarzania sztucznego serca".

Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Walkowiak, kierownik Zakładu Biofizyki Politechniki Łódzkiej.

Profesor Bogdan Walkowiak

Zakład Biofizyki w Programie "Polskie Sztuczne Serce" wykorzystuje swoje doświadczenie i bazę badawczą do oceny biozgodnośći biomateriałów w zakresie hemokompatybilności, a zwłaszcza trombogenności powierzchni biomateriału oraz oceny oddziaływania struktur powierzchni biomateriału na komórki kontaktującej się z nim tkanki. Ocena ta prowadzona jest na bazie testów in vitro procesów zachodzących na powierzchni biomateriału, w tym: zwilżalności powierzchni, adsorpcji białek osocza do powierzchni, adhezji płytek krwi do powierzchni i oceny stopnnia ich aktywacji, możliwości wzrostu komórek śródbłonka na powierzchni i podatności powierzchni na kolonizację bakteriami. Dodatkowo, badane będą procesy zachodzące w komórkach, które poddano kontaktowi z badaną powierzchnią, lecz nie zaadsorbowały do tej powierzchni, w tym: spontaniczna agregacja płytek krwi po kontakcie z powierzchnią, aktywacja płytek krwi wyznaczana poziomem ekspresji Selektyny P i aktywnego receptora fibrynogenu, zmiany w morfologii krwi, zmiany w profilu transkryptomu komórek śródbłonka po kontakcie z powierzchnią, zmiany w profilu proteomu komórek śródbłonka po kontakcie z powierzchnią. Prace doptyczące hodowli komórek śródbłonka oraz analiz wykonywanych z użyciem cytometru przepływowego prowadzone są we współpracy z Zakładem Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tą częścią zadania badawczego kieruje prof. dr hab. Zofia Pawłowska. Zakład Biofizyki jest wykonawcą usługi referencyjnej biologicznej oceny nowych biomateriałów powstałych w ramach projektu, świadczonej wszystkim zespołom pracującym nad nowymi materiałami.Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Zadanie: "Metody jonowe w formowaniu biozgodnych wielowarstwowych powłok dla potrzeb protez serca"

Kierownik: dr Bogusław Rajchel.

dr Bogusław Rajchel

Zadanie zespołu dr Rajchela w programie "Polskie Sztuczne Serce" polega na opracowaniu technologii nanoszenia na biomateriały polimerowe warstwy o kontrolowanej nano - strukturze budowanej na bazie tytanu, węgla oraz ich związków, wytwarzanej z zastosowaniem technik jonowych (w tym IBAD - Ion Beam Assisted Deposition oraz IBSD - Ion beam Sputter Deposition), a także metod hybrydowych łączących zalety technik jonowych i laserowych (PLD). Są to badania nad alternatywną drogą wytwarzania biozgodnych, wysoko - odpornych na degradację powłok na biomateriałach polimerowych.Wykonawcy programu - przedsięwzięcie P02Instytut Techniki i Aparatury Medycznej

Zadanie: "Nieinwazyjny pomiar parametrów biologicznych niezbędnych dla implantowanej protezy serca"

Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Pałko

Profesor Tadeusz Pałko

W programie Polskie Sztuczne Serce zespół pod kierunkiem profesora Pałko realizuje zadanie polegające na opracowaniu metod i układów do pomiaru istotnych dla prawidłowej oceny stanu pracy komory parametrów biologicznych. Realizowane jest opracowanie nieinwazyjnych pomiarów: ciśnienia krwi w kluczowych obszarach protezy serca, aktualnej objętości krwi w komorze, objętości krwi wyrzucanej z komory oraz ocena obecności materiału zatorowego, a także detekcji położenia membrany tłoczącej krew w protezie. Efektem końcowym wykonania zadania będą technologie pomiarowe, które zostaną wykorzystane w konstrukcji protez serca i ich sterowników dla stworzenia możliwości kontroli i automatyzacji sterowania pracą protez serca oraz umożliwią zdalny nadzór wspomagania podczas leczenia pacjenta w domu.

Zadanie: "Wszczepialny układ transmisji danych i zasilania protezy serca"

Kierownik: prof. Bogusław Grzesik

Profesor Grzesik i jego zespół w programie Polskie Sztuczne Serce prowadzi zadanie, którego celem jest budowa pierwszego w Polsce systemu bezprzewodowego zasilania i transmisji danych do ciała pacjenta dla konstrukcji całkowicie wszczepialnej protezy serca. Dla takiej protezy zadaniem priorytetowym staje się rozwiązanie problemu dostarczania koniecznej ilości energii do jej pracy oraz przesyłu informacji do i z protezy dla jej poprawnego sterowania i nadzoru pracy. Zespół przeprowadzi następujące prace: identyfikacja parametrów systemu transmisji danych i energii; opracowanie modelu fizycznego takiego układu. Następnie wykonany będzie projekt oraz zrealizowany zostanie prototyp laboratoryjny systemu, by w dalszej kolejności wykonać pomiary parametrów eksploatacyjnych systemu, badania niezawodnościowe, badania bezpieczeństwa oraz badania jego trwałości. Technologia opracowana w zadaniu będzie wykorzystana w przedsięwzięciu P03 do konstrukcji całkowicie wszczepialnej protezy.Zakład Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki, Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej

Zadanie: "System automatyzacji sterowania i nadzoru pracy pozaustrojowej protezy serca."
Zadanie: "System automatycznego sterowania i nadzoru pracy częściowo wszczepialnej protezy serca."
Zadanie: "System sterowania i zdalnego monitorowania pracy wszczepialnej protezy serca."

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Krzysztof B. Janiszowski

Profesor Krzysztof Janiszowski

Prof. dr hab. inż. Krzysztof B. Janiszowski w latach 1964-1970 studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej rozpoczął równolegle studia zaoczne na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na specjalności Metody Numeryczne. W 1970 roku obronił pracę dyplomową pt. "Tyrystorowa kaskada zaworowa do sterowania silnikiem klatkowym" na specjalności Automatyka Napędów. Praca ta została wyróżniona II nagrodą w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową uczelni technicznych w 1970 roku. W 1972 roku, w czasie pisania rozprawy doktorskiej, zakończył, po sześciu semestrach, studia zaoczne na Wydziale Matematyki. Pracę doktorską pt. "Sterowalność układów nieliniowych" wykonał pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kaczorka i obronił na Wydziale Elektrycznym PW w 1973 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki, w Instytucie Automatyki Przemysłowej. W latach 1985-86 był stypendystą Fundacji im. Humboldta i pracował na Ruhr-Universität w Bochum. W 1991 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, obronił pracę habilitacyjną pt. "Ocena właściwości dynamicznych obiektu regulacji na podstawie analizy wyników identyfikacji statystycznej". W 1996 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego PW. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Od 1996 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Urządzeń Wykonawczych Automatyki i Robotyki w Instytucie Automatyki i Robotyki PW. Poza stażem naukowym w ramach stypendium Humboldta, odbył liczne zagraniczne staże fachowe (projektant układów automatyki, 1974, 1981) oraz naukowe (1980, 1983, 1993).

Zainteresowania naukowe prof. Krzysztofa B. Janiszowskiego obejmują zagadnienia identyfikacji, modelowania i sterowania procesów technologicznych oraz układów napędowych. Wypromował 7 doktorów, przy czym głównym obszarem tych prac było zastosowanie nowoczesnych algorytmów sterowania w układach napędowych. W zakresie badań aplikacyjnych brał również udział lub kierował zadaniami w zakresie: identyfikacji procesów przemysłowych (piec obrotowy w cementowni, piec do ciągłego wytopu stali, reaktor chemiczny, piec pirolityczny, walczak parowy, zespół oczyszczalni itd.), synteza algorytmów sterowania płynowych układów serwo-napędów, zespół napędu hybrydowego o dwóch stopniach swobody oraz opracowanie pakietów oprogramowania dla identyfikacji układów dynamicznych (IDCAD) oraz modelowania, symulacji i sterowania procesów przemysłowych (PExSim).

W programie Polskie Sztuczne Serce zespół prof. Janiszowskiego pracuje nad opracowaniem urządzeń do teletransmisji, zdalnego nadzorowania i serwisowania pracy kolejnych wersji urządzenia do wspomagania pracy serca. Prace te obejmują również utworzenie środowiska dla celów modelowania układu krążenia pacjenta i kolejnych wersji urządzeń wspomagających, w celu umożliwienia diagnozowania stanów awaryjnych oraz sprawdzenia metod wspomagania. W zakresie modelowania układu krążenia prof. Janiszowski współpracuje z zespołem prof. M. Darowskiego z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN.Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zadanie: "Model numeryczny całkowicie wszczepialnej protezy serca"

Kierownik: prof. dr hab. Maciej Pietrzyk,kierownik Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania

Profesor Maciej Pietrzyk

W ramach zadania w programie "Polskie Sztuczne Serce" zespół Katedry Informatyki Stosowanej i Modelowania AGH wykonuje zadanie dotyczące opracowania modelu protezy sztucznego serca z opcją lokalnego modelowania wieloskalowego. Istotą zadania jest stworzenie kompleksowego modelu numerycznego, pozwalającego na analizę problemów, które stwarza aplikacja protezy w warunkach przepływu krwi. Docelowym zastosowaniem modelu opracowanego w ramach projektu jest zautomatyzowane i niedrogie projektowanie oraz testowanie prototypów protezy serca. Pozwoli to na obniżenie ryzyka związanego z implantacją protezy sztucznego serca, ograniczenia kosztu wytworzenia jednostkowego urządzenia oraz wspomagania budowy systemu sterowania. Poprzez te działania zwiększy się dostępność sztucznego serca dla szerszej grupy pacjentów, umożliwiając im efektywniejsze leczenie i powrót do zdrowia. Wynikiem realizacji tego zadania projektu będzie nowe, numeryczne narzędzie badawcze wspomagające projektowanie prototypu protezy serca w warunkach przepływu z możliwością symulowania zjawisk zachodzących we krwi i w kontakcie krew-ściana komory.Wykonawcy programu - przedsięwzięcie P03Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi

Zadanie: "Opracowanie konstrukcji klinicznych systemów wspomagania serca"

Kierownik: mgr inż. Roman Kustosz- Kierownik Pracowni Sztucznego Serca IPS FRK

W programie "Polskie Sztuczne Serce" Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii wykonuje swoje zadanie badawcze z dwoma współwykonawcami.

Współwykonawcy:

 • Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku
  - dr inż. Leszek Wilczyński

 • Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej
  - prof. Krzysztof Jóźwik


Wymienieni partnerzy realizując przedsięwzięcie P03, opracowują nowatorskie konstrukcje protez wykorzystujących nowoczesne technologie inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni dla obniżenia trombogenności i ryzyka krwawienia. W celu zwiększenia kontroli nad bezpieczeństwem pracy protezy oraz stanem pacjenta, projekt fundacji przewiduje zaimplementowanie w opracowywanych konstrukcjach protez najnowszych technologii metrologicznych, informatycznych i teleinformatycznych.Wykonawcy programu - przedsięwzięcie P04Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Zadanie 4.1: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego zmodernizowanego, pozaustrojowego systemu wspomagania serca."

Zadanie 4.2: "Optymalizacja metod stosowania pozaustrojowego systemu wspomagania serca w leczeniu krytycznej niewydolności serca."

Zadanie 4.4: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca.

Kierownik: dr Grzegorz Religa

Instytut uznawany jest za jeden z czołowych ośrodków naukowych w Polsce. Współpracuje z sposób wielokierunkowy z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi w Europie i Stanach Zjednoczonych. Działalność kliniczna, obejmująca cały kraj, w tym ponad 5 mln mieszkańców woj. mazowieckiego przyczyniła sie do rozwoju polskiej kardiologii i kardiochirurgii, szczególnie dzięki wprowadzaniu najnowocześniejszych metod leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Dr Grzegorz Religa pracuje w zawodzie lekarza od 1992 roku, pierwsze pięć lat w III klinice Chirurgii AM w Warszawie, a od 1997r w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii IK w Warszawie. Od roku 2003 pełni funkcję kierownika zespołu mechanicznego wspomagania serca.

W realizacji zadań 4.1 , 4.2 oraz 4.4, partnerem Instytutu Kardiologii jest Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

ŚCCS jest ośrodkiem akademickim o imponującym w naszym kraju doświadczeniu w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób serca, naczyń i płuc u dorosłych i dzieci, związanym z działalnością naukową i szkoleniową Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ponadto w realizacji zadania 4.2 Instytut Kardiologii wspierają: Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy.Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Zadanie 4.6: "Wprowadzenie do stosowania klinicznego wirowej protezy wspomagania serca"

Kierownik: Dr Jerzy Pacholewicz

Dr Jerzy Pacholewicz jest adiunktem Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, specjalistą I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej oraz specjalistą II stopnia w dziedzinie kardiochirurgii.

W realizacji zadania 4.6, partnerem ŚCCS jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Wykonawcy programu - przedsięwzięcie P05Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

Zadanie 5.1: "Utworzenie sieci ośrodków naukowo - badawczych dla potrzeb realizacji badań nad konstrukcjami i stosowaniem protez serca."

Zadanie 5.2: "Utworzenie na terenie kraju sieci kardiochirurgicznych ośrodków klinicznych dla realizacji programu i wykorzystania protez serca w leczeniu krytycznej i przewlekłej niewydolności serca."

Zadanie 5.1: "Utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca."

Zadanie 5.1: "Integracja zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem współpracy z partnerami w dziedzinie zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni."