ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

Dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji Programu, w tym ustalenia podziału kompetencji, trybu wyłaniania Wykonawców, wprowadzenia zasad sprawozdawczości oraz nadzoru nad przebiegiem realizacji Programu, pomiędzy Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 29 czerwca 2007 roku zostało podpisane Porozumienie w sprawie realizacji Programu. Na mocy Porozumienia, powołano Radę Programu.

Wszelkie zmiany Programu, które w sposób istotny mogły przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów, a obejmujące w szczególności modyfikację zakresu zadań, wprowadzenie nowych zadań i relokację środków pomiędzy zadaniami w ramach budżetu właściwego ministra, wymagały szczegółowego uzasadnienia sporządzonego przez Koordynatora i podlegały zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Programu.

Wybór ofert realizacji zadań badawczych, wdrożeniowych oraz zadań koordynacji następował w drodze konkursów ogłaszanych zgodnie z podziałem kompetencji odpowiednio przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministra Zdrowia. Ocen ofert konkursowych dokonywały Zespoły do spraw oceny ofert powołane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministra Zdrowia.

Do zadań Zespołów należało w szczególności:

  • przygotowanie propozycji dokumentacji konkursowej dla wyłonienia Koordynatora oraz wykonawców zadań Programu,
  • ocena ofert konkursowych i przedstawienie właściwym ministrom opinii o ofertach,
  • w przypadku badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrożeniowych realizowanych przez Koordynatora - ocena i odbiór tych badań i prac.

Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonali wyboru Koordynatora Programu, do zadań którego należało:

  • opracowywanie szczegółowego opisu zadań przewidzianych do realizacji w Programie oraz zawarcie umów z Wykonawcami, określających w szczególności: zakres zadań, zasady przekazywania środków finansowych, prawa, obowiązki i zasady współdziałania Stron, w tym dotyczące odbioru i rozliczeń wykonanych prac,
  • współudział w wykonaniu i koordynowanie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz zadań wdrożeniowych Programu, obejmujące w szczególności: planowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją zadań,
  • odbiór wyników prac oraz sporządzanie rocznej i końcowej dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Programu oraz sprawozdań z zarządzania Programem,
  • przygotowywanie propozycji zmian merytorycznych w sposobie realizacji Programu, w tym wprowadzania do Programu nowych zadań.

Merytoryczne i formalne powiązania pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu przedstawia poniższy diagram: