II Konferencja Śląska Inżynieria Biomedyczna

W dniu 25.10.2013 przedstawiciele zespołu badawczego i konstrukcyjnego Pracownia Sztucznego Serca uczestniczyli w drugiej edycji konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna. Konferencja zbiegała się z immartykulkacją studentów pierwszego roku oraz podwójnym jubileuszem prof. Jana Marciniaka: 70 rocznicą urodzin i 45-leciem pracy naukowej. W imieniu pracowników Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii życzenia dostojnemu jubilatowi złożył dyrektor generalny Fundacji, dr Jan Sarna.

W części merytorycznej konferencji zaprezentowane zostały osiągnięcia jednostek naukowych, instytutów badawczych oraz przedsiębiorców w zakresie wdrożeń wyrobów i urządzeń medycznych. Wygłoszony przez dr Sarnę referat poświęcony był w dużej mierze zagadnieniom związanym z komercjalizacją opracowanego w ramach programu wieloletniego Polskie Sztuczne Serce pozaustrojowego, pneumatycznego systemu wspomagania serca ReligaHeart EXT. Ponadto zaprezentowana została szeroka oferta Fundacji w zakresie komercyjnego prowadzenia prac projektowych i badawczych.

W przygotowanej ekspozycji Pracownia Sztucznego Serca zaprezentowała swoje osiągnięcia w zakresie konstrukcji systemów mechanicznego wspomagania serca. Dużym zainteresowaniem gości cieszyły się opracowane w Pracowni jednodyskowe zastawki mechaniczne przeznaczone do pomp krwi ReligaHeart EXT, częściowo wszczepialny, wirowy system wspomagania serca ReligaHeart ROT oraz sterownik pneumatyczny ReligaHeart PDU-DUO. Pracownia przygotowała również szeroką, szczegółową ofertę usług badawczych (w tym badań biozgodności prowadzonych w oparciu o normę PN-EN ISO 10993 oraz badań hydrodynamicznych protez serca i systemów pozaustrojowego krążenia krwi) i konstrukcyjnych (projektowanie systemów mechatronicznych i specjalizowanych stanowisk badawczo-pomiarowych). Szczególny nacisk położony został na przybliżenie zainteresowanym osobom możliwości laboratorium technologicznego Pracowni w zakresie przetwórstwa polimerów medycznych. Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyła się również oferta Pracowni związana z kompleksowym przygotowaniem i prowadzeniem badań doświadczalnych na zwierzętach.

Zakończeniem konferencji była otwarta dyskusja panelowa, poświęcona przyszłości, perspektywom i problemom inżynierii biomedycznej na Śląsku. Następna konferencja już za rok!
(C)FRK 2009