APARATURA ZAKUPIONA W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU "POLSKIE SZTUCZNE SERCE" - CZĘŚĆ 3Doposażenie aparatury do wykonywania pokryć atrombogennych metodami jonowymi

Instytut Fizyki Jądrowej, zajmujący się technologią osadzania warstw węglowych metodami jonowymi, dokonał zakupu zasilacza wysokiego napięcia, detektora naładowanych cząstek oraz zaworu próżniowego wraz z osprzętem. Zasilacz jest wykorzystywany w układzie dwuwiązkowego implantatora jonów, w procesie jonowej implantacji oraz w procesie formowania powłok metodą IBAD (Ion Beam Assisted Deposition). Umożliwia stabilną pracę układu soczewek ekstrakcyjnych zapewniających uzyskanie wiązek jonów o bardzo małym rozmyciu energetycznym. Detektor naładowanych cząstek służy do detekcji wstecznie rozproszonych naładowanych cząstek (protonów lub jonów helu) w eksperymentach RBS mających określić rozkłady głębokościowe poszczególnych pierwiastków w powłoce, warstwie przejściowej oraz w podłożu. Z kolei zawór próżniowy (śluza próżniowa) jest stosowany do oddzielenia (lub połączenia) dwóch części aparatury próżniowej w których chwilowo może być różne ciśnienie (lub próżnia). Zakupiony zawór został zamontowany do układu komory próżniowej tarczowej dwuwiązkowego implantatora jonów.

Zasilacz wysokiego napięcia, detektor cząstek i zawór próżniowy.

Pomieszczenie czyste do wykonywania polimerowych pokryć atrombogennych

W ramach realizacji zadania opracowania technologii nanoszenia polimerowej warstwy atrombogennej na podłoże poliuretanowe, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej zbudował i częściowo wyposażył pomieszczenie czyste do wykonywania pokryć w warunkach jałowych i do posiewania komórek na wykonywanych materiałach. Dokonane zakupy obejmowały kabinę laboratoryjną, urządzenie filtracyjno-klimatyzacyjne, zestaw mikroskopowy, pompę strzykawkową i komputer. Zakupione wyposażenie wykorzystywane było do przygotowania i nanoszenia na próbki poliuretanu hydrożelowych warstw na bazie poliwinylopirolidonu.

Pomieszczenie czyste do wykonywania pokryć polimerowych z wyposażeniem.

Rozbudowa urządzenia do obróbki jarzeniowej

Na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej skonstruowano i uruchomiono urządzenie, które w ramach realizacji programu zmodyfikowano konstrukcyjnie w aspekcie obróbki stopów tytanu i stali wysokostopowych w warunkach wyładowania jarzeniowego w obszarze plazmy. Umożliwiło ono opracowanie technologii procesów niskotemperaturowego azotowania, tlenoazotowania i tlenowęgloazotowania jarzeniowego tytanu i jego stopów oraz azotowania jarzeniowego stali wysokostopowych.

Stanowisko uniwersalne do obróbki jarzeniowej.

Urządzenie to składa się z komory roboczej z zasilaczem, próżniowego układu pompowego, system dozowania gazów reaktywnych oraz moduł programowania, sterowania i kontroli zapewniający monitorowanie i programowanie podstawowych parametrów opracowanych procesów technologicznych.(W treści wykorzystano materiały nadesłane przez Politechnikę Warszawską i Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie)